ADATVÉDELMI NYILATKOZA T ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
hatályos 2013. szeptember 15-től

A www.stelvio.hu weboldal és a Stelvio Webshop Üzemeltetője a Tarcsay és Nagy Kft.  (székhely.: 9111 Tényő Árpád u. 110/a_adószám: 25126730-2-08 _ cégjegyzékszám: 0809026943_ e-mail: info@stelvio.hu).

A jelen weboldal kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy az üzleti élet leendő szereplői támogatókra találjanak. Az ötletgazdák, vállalkozók a weboldal nyújtotta előnyöket az adataik feltöltése útján vehetik igénybe.

A www.stelvio.hu weboldal és a Stelvio Webshop Üzemeltetője kijelenti, hogy a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 28. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségre figyelemmel az adatkezelői tevékenysége megkezdése előtt a NAIH adatvédelmi biztosnak a nyilvántartásba vétel érdekében a jogszabály által megkövetelt adatait bejelentette. A nyilvántartásba vétel Tarcs636220695030165759 szám alatt 2017.02.07. napján megtörtént.

A weboldal üzemeltetője továbbá kijelenti, hogy  megfelel a 2005. évi CLXIV. törvény júniusban módosított és 2009. október 1-jétől hatályos 3. §(1) bekezdése szerint (az EU irányelvekkel összhangban): “…aki a Magyar Köztársaság területén kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.” törvényi kötelezettségnek.

A www.stelvio.hu weboldal és a Stelvio Webshop Üzemeltetője a személyes adatok védelme érdekében, továbbá az információs önrendelkezési jog és az információszabadság követelményeinek messzemenő betartása érdekében az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot, alapvető információkat és általános szerződési feltételeket teszi közzé:

 1. A szolgáltató elnevezése: Tarcsay és Nagy Kft.
  Székhelye: 9111 Tényő Árpád u. 110/a
 2. Cégjegyzékszáma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0809026943
 3. Vállalkozói igazolvány száma
 4. Adószám: 25126730-2-08
 5. A kereskedő elérhetősége: 9024 Győr, Bem tér 4/a
 6. Az ügyfelekkel való kapcsolattartásra használt e-mail cím: info@stelvio.hu
 7. A fogyasztói kifogások érvényesítésének címe: 9024 Győr, Bem tér 4/a
 8. A kereskedő telefonszáma: 06-20-286-94-41

A Tarcsay és Nagy Kft. a www.stelvio.hu weboldalon keresztül kifejtett adatbázis-fenntartói és adatkezelői tevékenysége során magára nézve kötelezőnek tekinti

 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit,valamint különös figyelmet fordít a Strasbourg-ban 1981. január 28. napján megkötött nemzetközi egyezmény előírásainak betartására („Egyezmény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során”, kihirdetve az 1998. évi VI. törvény útján).

A Tarcsay és Nagy Kft. által kifejtett adatkezelési tevékenység kizárólag a felhasználók önkéntességén alapul. Az adatkezelési tevékenységre kizárólag célhoz kötötten kerülhet sor.

A Tarcsay és Nagy Kft. a birtokába jutott adatokat minden esetben bizalmasan kezeli, azokat bármiféle illetéktelen hozzáféréstől megóvja és garantálja az adatok védelmét.

Mindezeknek megfelelően a Tarcsay és Nagy Kft. a felhasználók adatait kizárólag az adatbázis-fenntartói és adatkezelői tevékenysége körében, az adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően és a jogszabályok keretei között kezelheti.

Amennyiben a weboldal üzemeltetője a jelen adatkezelési nyilatkozatot módosítja, úgy a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal a jelen weboldalon keresztül tájékoztatja a felhasználókat a várható változásokról.

Adatkérés
A Felhasználó magát a weboldalt bármiféle személyes adat megadása nélkül jogosult használni; bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A Felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatok megadására kérheti fel az Üzemeltető a Felhasználót:

 • név és elérhetőségek, beleértve az e-mail címet, lakcímet, valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • ip-címe, sütik
 • személyes és szakmai érdeklődésére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok (pl. neme, születési ideje);
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és
 • az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, annak érdekében, hogy a termékeinkről és a szolgáltatásainkról a további információkat a Felhasználó számára leginkább megfelelő csatornán (pl. email, levél, stb.) tudjuk nyújtani.

1. A kezelt adatok köre
A Weboldal megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az Üzemeltető ezúton is kijelenti, és a jövőre nézve kötelezi magát arra, hogy ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal. A Weboldal bejelentkezés esetén session ID-t küld, ami a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

A Weboldal használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

2. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés, a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő regisztrált Felhasználók, valamint és az Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja. Továbbá kizárólag abból a célból használja és kezeli, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjon a Felhasználó részére nyújtani, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.

A kapcsolatot az Üzemeltető e-mailben, telefonon, faxon vagy levélben veheti fel a Felhasználóval kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

A látogatás időpontja, valamint a böngésző és operációs rendszer típusának felvétele és tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag csak célhoz kötötten használja és kezeli, azokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja. A Felhasználó által megadott adatok kezelése a Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. A Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

3. Az adatkezelés időtartama
A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

4. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók
A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető adatkezelői férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

5. A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés
Az adatkezelés jogalapja a Felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről (székhely: n/a) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (L. fent), illetve a(z) info@stelvio.hu  e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.

A fentieken túl az Üzemeltető havonta elektronikus levél útján jelentkezik valamennyi érvényes regisztrációval bíró Felhasználónál: ebben tájékoztatja őt a leiratkozás lehetőségéről, ha a Felhasználó a weboldal szolgáltatásait a jövőben már nem kívánná igénybe venni.

A Weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megkezdésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

6. Adatbiztonsági intézkedések
Az Üzemeltető a személyes adatokat a honlap tárhely szolgáltatójának szervererein tárolja, amelyek a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
2001. évi CVIII. törvény 4. § -a szerint a tárhely szolgáltatójának megnevezése szükséges a weboldal valamely pontjában.

Ez alapján a tárhely szolgáltatója: https://sigmanet.hu/

7. Jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a felhasználó álláspontja szerint a weboldal üzemeltetője megsértette a Felhasználónak a személyes adatai védelméhez való jogát, úgy jogorvoslatért fordulhat, és igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az Üzemeltető kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az 1992. évi LXIII. számú – személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló; illetve az 1998. évi VI. számú az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során – törvényt vettük alapul.

8. Vásárlással kapcsolatos információk
Ismertető a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet alapján: a webáruházban árusított termékekre vonatkozóan biztosítani kell az elállási jogot abban az esetben is, ha a vevő a terméket ez alatt kibontotta, használta, a csomagolás megsérült. Ezzel, és a termékekhez csatolt ismertetővel, tájékoztatásunkkal eleget tettünk törvényi kötelezettségünknek.

Ügyfeleink részére de legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük elállás esetén a vételárat a kifizetett szállítási díjjal együtt a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon. A visszaszállítással kapcsolatos költségek a vásárlót terhelik.  Ugyanakkor a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül.

A vásárlót bizonyos esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 1. Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén.
 2. Gyorsan romló élelmiszerek vásárlása esetén.
 3. Higiéniai termékek, vitaminok, étrend kiegészítők, szexuális segédeszközök, kozmetikumok esetén, ha már kibontásra került a termék.
 4. Hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében.
 5. Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

Megrendelés:
A vásárlói adatok alapján tudjuk a rendelt termékek számláját a megrendelőnek kiállítani és a megadott címre a terméket elküldeni. Megrendelésnél a kötelezően kitöltendő adatokat pontosan adja meg. Lehetősége van a megjegyzés rovatban egyéb kéréseit is közölni.
Kérjük, a rendelés leadásakor a megjegyzés rovatba mindenképpen írja bele a bicikli váz méretet.

Vásárlás:
Válassza ki a kívánt terméket a webáruházból az árukereső segítségével, vagy a megadott kategóriákban böngészve! Megnézheti a termék fotóit, elolvashatja a termékleírásokat,  “kosárba” gomb megnyomása után a termék a vásárlói kosárba kerül, az Ön által kért darabszámban.

Visszaigazolás:
A kosár tartalmának ellenőrzése után adja meg a számlázási és szállítási információkat és küldje el megrendelését. A rendszer egy automatikus e-mailben visszajelzi a kiválasztott áruk darabszámát és árát. Ezzel egy időben dolgozóink is megkapják megrendelését és haladéktalanul hozzálátnak az Ön által választott termékek csomagolásának.

Csomagját a GLS futárszolgálat juttatja el Önhöz !

Árak
Áraink tartalmazzák az általános forgalmi adót és csak a csomagküldésben (online vásárlás esetén) érvényesek.  A Webáruházban jelentkező esetleges hibákért az Eladó felelősséget nem vállal, az árváltoztatás jogát fenntartja.

Érvényes rendelés:
A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha a regisztrációs oldalon minden adatot kitöltött. Ekkor a visszaigazoló levélben a megrendelt termékek  (alatt vagy fölött) látható egy telefonszám és a pontos szállítási, számlázási cím. Kérjük, nézze meg a visszaigazoló levelet, mert azon adatok alapján szállítjuk az árut.

Érvénytelen rendelés:
Ha pl. hiányzik a pontos szállítási cím, akkor a rendelés automatikusan törlésre kerül. A regisztrációs oldalon megadott adatokat bármikor javíthatja, módosíthatja , ha belép oldalunkra. A hiányos adatokkal leadott rendelést az adatok javítása után mindig meg kell ismételni.

Csomagszállítás Magyarország területén
Egységesen bruttó 3000,-Ft
200.000,-Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!
A szállítás napján a konkrét időpont nem meghatározható.

Sikertelen kézbesítés esetén:
Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarköltség a Megrendelőt terheli. Sikertelen kézbesítésről kollégánk értesítést hagy a megadott címen, melyben feltünteti az elérhetőséget.

Szállítási költség:
Egységesen bruttó 3000,-Ft
200.000,-Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

A szállítás kizárólag munkanapokon történik pontos időmeghatározás nélkül, 8-16 óráig!

Fizetés:
A megrendelést követően utalással,  illetve a Futárnak utánvétes készpénzes  vagy kártyás fizetéssel történik.
A kiállított számla a csomag küldés árát és az áru értékét tartalmazza!

A szerződés hatálya:
A szerződés a rendelés érvényesítésével, megerősítésével lép hatályba, ha hibamentesen regisztrált a vásárló, és a kiszállítással zárul le.

A szerződés semmisnek tekinthető akkor, ha a regisztráció hiányos adatokat tartalmaz, vagy a megjegyzés rovatban nem teljesíthető a kérés.

A visszaélések elkerülése végett a Stelvio Webáruház üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy feltételekhez kötve ne szolgálja ki azon vásárlókat, akik nem tartják be a vásárlási szerződésben foglaltakat.

Szavatosság:
A fogyasztót a vásárláskor megilleti a szavatosság (Ptk. 305-311.§). A hibás teljesítésért teljes felelősséget vállalunk! A csomagoláskor kollégáink körültekintően ellenőrzik a számlán szereplő és a csomagba kerülő termékek egyezőségét.

A megrendelő lapon minden megrendelt  terméket tételesen feltüntetünk.

Az  elállás joga:
A törvény szövegét, itt elolvashatja

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1.§
(1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a.) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;
b.) automatából történő értékesítésre;
c.) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
d.) az építési szerződésre;
e.) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f.) az árverésen kötött szerződésre.

(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

2. §
(1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:

a.) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyéről (lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b.) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c.) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d.) szükség szerint a szállítás költségéről;
e.) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f.) az elállás jogáról (4-5. §);
g.) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h.) az ajánlati kötöttség idejéről;
i.) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

3. §
(1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.

(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell:

a.) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b.) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c.) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d.) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

4.§
(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.

(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.

(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. §
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a.) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b.) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c.) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d.) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e.) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f.) szerencsejáték-szerződés esetében.

6. §
(1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

7. §
(1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

8. §
(1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

9. §
(1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

10. §
A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.

11. §
(1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

12. §
(1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a “nyolc napon belül” szövegrész helyébe a “nyolc munkanapon belül” szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termékek visszajuttatásának költsége a vevőt terheli!

 

Adatvédelmi Tájékoztató

Az Stelvio cég hírlevelére jelentkezők részére

 1. Bevezetés

A Tarcsay és Nagy Kft. (Székhelye: 9111 Tényő Árpád u. 110/a, Cégjegyzékszáma: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0809026943  a továbbiakban: adatkezelő) marketing célú hírlevél küldő rendszere  regisztrációhoz kötött.

Az Cég által üzemeltetett hírlevél küldő rendszer online regisztrációs felületén (www.stelvio.hu) az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) szerint kezeli.

Mi, mint adatkezelők, elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Cég bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Általános Rendelkezések

2.1 A Cég, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

 1. Adatkezelő neve: A szolgáltató elnevezése:Tarcsay és Nagy Kft.
  Székhelye:9111 Tényő Árpád u. 110/a
 2. Cégjegyzékszáma:Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 0809026943

E-mail: info@stelvio.hu

2.2. Adatvédelmi tisztviselő: neve: Tarcsay Gergely, tel.:+36-20-286-94-41 , e-mail: info@stelvio.hu A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Cég cég honlapján honlapján hírlevélre regisztrálókra(a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Cég munkavállalói adatainak kezelésére.

Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Cég, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

 

 • Milyen adatokat kezelünk? név, e-mail cím, érdeklődési terület
 • Miért kezeljük az adatokat? az adatkezelés célja hírlevél küldése Cég személyre szabott érdeklődési körnek megfelelő karrierlehetőségekről és/vagy rendezvényekről
 • Mennyi ideig kezeljük az adatokat? adatkezelés időtartama: 5 év
 • Mi az adatkezelés jogalapja? az érintett hírlevélre való jelentkezéskor megadott önkéntes hozzájárulása
 • Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő hírlevélküldést végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az cég honlapján honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Sigmanet Kft. is kezeli adatfeldolgozóként.
 1. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Cég által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Cég indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Cég nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Cég válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Cég minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Cég tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy cégünktől, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Cég közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) ha a személyes adatokat az Cég jogellenesen kezelte;

e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az adatot az Cég nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Cég korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Cég ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Cég előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Cég jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Cég a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Cég válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)., valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

 

Adataink védelme
Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk (L. fent).

1992. évi l. XIII. Törvény szövege a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról a következő oldalon elérhető:

http://complex.hu /kzldat/t9200063.htm/t9200063.html

Tájékoztatás a magánszférát fenyegető veszélyekről
Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak.

Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.

10. Fontos webcímek
Privátszférát erősítő technológia

 • Privacy Enhancing Technologies
 • Free Privacy Enhancing Technologies
 • Adatvédelmi információk
 • Adatvédelmi biztos
 • Hírközlési Fogyasztói Jogok képviselője